PRE NÁŠ DOM

Konferencia Tepny domu 2019

25.-26. novembera 2019

Viac o konferencii

Správy PND TV

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Medveďovej 19

851 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Komplexné poistenie ako dôležitá súčasť efektívnej správy bytových domov

Efektívna správa bytových domov a nebytových priestorov si vyžaduje nielen dostatok skúseností a znalostí, ale aj kvalitné poistenie, ktoré je pre vlastníkov v prípade nepriaznivých udalostí zárukou profesionálneho servisu a vysokého kreditu správcu.


Pojisteni domu

KOMPLEXNÉ POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV – jediná ochrana?

Komplexné poistenie bytového domu ponúka moderné riešenie ochrany majetku a poistenia zodpovednosti za škodu. Je určené pre každého, kto potrebuje poistiť bytový dom, či už sú to vlastníci bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá alebo správcovské spoločnosti. Na poistnom trhu sú rôzne produkty od viacerých poisťovní, ktoré sa líšia svojimi detailmi. Preto treba zvážiť aj veľkosť a renomé poisťovne, proklientsky prístup a najmä splnenie očakávaní.

Každý vlastník by mal mať zároveň na zreteli, že pri takej dôležitej veci, ako je poistenie, je na prvom mieste samotná hodnota poistenia a až potom peniaze, najmä ak ide len o minimálne rozdiely. Je totiž paradoxom, že pre vlastné bývanie sme ochotní na dlhý čas sa zadlžiť, no zároveň sa nedostatočne zaujímame o to, ako svoj majetok kvalitne ochrániť. Pritom zvoliť si dobré poistenie nie je vôbec zložité.  Stačí mať na mysli nasledujúce základné princípy dobrého poistenia:

Správne stanovená poistná suma

Nastavenie dostatočného poistného krytia je pri každej poistnej zmluve kľúčové. Ak totiž nie je poistná suma dobre stanovená, môže spôsobiť komplikáciu s prípadnou vinkuláciou voči úverujúcej banke. Podpoistenie zapríčiní problém aj v prípade škody, keď nízko zvolená poistná suma nebude stačiť na znovuobstaranie veci. Poisťovne preto odporúčajú zastavanú plochu si aspoň orientačne vynásobiť počtom poschodí a následne ešte prenásobiť sumou 1 000 EUR. Takto si vypočítate približný odhad poistnej sumy. Problém nastáva, ak vaša reálna poistná suma predstavuje len 30 % z tohto približného odhadu.

Poistné krytie

Nespoliehajte sa na to, že vám sa to nestane. Už dávno neplatí, že ak bývate na kopci, nehrozí vám povodeň. Dôkazom toho sú aj poistné udalosti z obce Terchová či Píla. Je preto dôležité mať poistené riziká, ktoré ohrozujú celý bytový dom, a teda:

1. Základné riziká

a)      požiarne riziká: požiar, úder blesku, výbuch a pád lietadla

Každý šiesty požiar na Slovensku postihne podľa štatistík práve obytné budovy. Navyše ich počet má stúpajúcu tendenciu. Príčiny, ktoré spôsobujú vznik požiaru, sú najmä nedbalosť pri varení či využívaní sviečok a technické zlyhanie, ako sú skraty elektrospotrebičov.

Skúsenosti s požiarom majú aj obyvatelia bytového domu v Košiciach, ktorému predchádzal mohutný výbuch v jednom z bytov. Masívny výbuch nielenže poškodil majetok viacerých vlastníkov bytového domu, ale nešťastie si okrem majetkovej škody vyžiadalo aj jeden ľudský život.

Požiar bytového domu
Požiar bytového domu

 

b) živelné riziká: víchrica a krupobitie, povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu

Bytový dom po prehnaní víchrice
utŕžená strecha bytového domu

c) škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia

Aj únik vody z vodovodného zariadenia môže mať za následok veľké škody, najmä ak sa dostane k základom a jej pôsobenie naruší statiku domu.

2. Frekventované riziká

Komplexné krytie bytového domu neobsahuje len základné riziká, ale aj ďalšie poistné riziká. Tie nespôsobia totálnu škodu, no môžu znehodnotiť váš majetok. Sú dôležité pre ich  častý výskyt, aj keď ich následky nie sú až také veľké:

 1. krádež stavebných súčastí
 2. vandalizmus a estetické poškodenie
 3. poškodenie skla
 4. atmosférické zrážky, búrlivý vietor, dym, poškodenie divými zvieratami a divo žijúcim vtáctvom

3. Dodatočné riziká

Dodatočné zvolenie takzvaných podporných rizík môže pomôcť v kritických situáciách.

 1. náklady na vyhľadanie príčiny poistnej udalosti
 2. náklady na ubytovanie v prípade nemožnosti využívať byt po poistnej udalosti
 3. náklady na uskladnenie hnuteľných vecí po poistnej udalosti
 4. náklady na uniknuté médium - v poistnej sume budovy nie sú kryté médiá – čo je najmä voda.  V prípade poistnej udalosti môže práve voda vytekať do pivníc aj niekoľko dní. Náklady za únik tejto vody tak pokryje práve toto riziko.
 5. stráženie bytového domu

4. Lom stroja

Ide najmä o krytie náhodne spôsobených škôd, napríklad prepätím, indukciou, ale aj náhodným poškodením. Tieto škody sa kryjú aj na elektronike – kamerových systémoch, zvončekoch, klimatizáciách či vzduchotechnike, kotolniach a pod.

5. Zodpovednosť

Pri poistení zodpovednosti je potrebné preveriť si, či okrem všeobecnej zodpovednosti je krytá aj zodpovednosť krížová, čiže medzi vlastníkmi navzájom. Poistenie zodpovednosti kryje napríklad prípady, ako je škoda na zdraví spôsobená ulomením cencúľa zo strechy bytového domu alebo aj ak sa v prípade požiaru vznieti od vášho bytového domu susedná budova.

Rozsah poistenia

Okrem správne zvolenej poistnej sumy a krytia netreba zabúdať ani na rozsah poistenia. Sú poistené len spoločné priestory alebo aj to, čo vlastní občan samostatne? Poistenie bytového domu zväčša kryje poškodenie alebo zničenie budovy alebo stavby vrátane všetkých jej stavebných súčastí (napr. predmety umiestnené na vonkajšej strane budovy, rôzne technologické vybavenie, ale aj spoločné vchody, schodištia, kotolne, prípojky, výťahy, schránky, zvončeky, dažďové zvody a pod.). Poistiť je možné tiež vedľajšie stavby, chodníky, ploty, smetiskové státia a podobne.

Nie je to však len o poistení. Dôležité je preveriť si aj tieto skutočnosti:

 • Sú všetky potrebné revízne správy v poriadku?
 • V akom technickom stave sú jednotlivé časti domu a jeho vybavenie? Bola v pivniciach za posledné roky voda? Do akej miery je spoľahlivý výťah alebo ako sú zabezpečené východy?
 • Sú únikové cesty dostatočne priechodné? Nie sú zapratané haraburdami či kvetinami? Nenechávajú vaši susedia na schodoch či pred dverami smeti alebo neskladujú v pivniciach nebezpečný odpad?
 • Nachádzajú sa v dome prevádzky, ako je pohostinstvo, reštaurácia a podobne?
 • Má poistenie na starosti správca alebo niekto iný? Dá sa poistná zmluva vinkulovať pre každý byt samostatne alebo nie?                                                                                  

Autorka: Mgr. Lenka Aláčová, projektová manažérka poistenia podnikateľov, poisťovňa Generali