PRE NÁŠ DOM

Konferencia Tepny domu 2019

25.-26. novembera 2019

Viac o konferencii

Správy PND TV

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Medveďovej 19

851 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

NOVINKY v komplexnom poistení bytových domov

Rozhovor s projektovou manažérkou poistenia podnikateľov poisťovne Generali Mgr. Lenkou Aláčovou.


Aké novinky plánujete v tomto roku pre segment poistenia bytových domov?

poistenie bytoveho domuV poistení bytových domov prinášame pre našich klientov rozšírený rozsah poistného krytia o nové riziká a predmety poistenia. V rámci poistenia majetku pribudli tri poistné krytia. Za a) Voda unikajúca z vonkajších dažďových zvodov s maximálnym limitom 1 000 EUR za jedno poistné obdobie so spoluúčasťou 30 EUR. Poistenie sa však nevzťahuje na budovy vo výstavbe alebo v rekonštrukcii. Za b) Ďalším novým poistným krytím sú Náklady na uniknuté médium. V prípade vodovodných škôd totiž dochádza aj k úniku vody, ktorá však nie je zahrnutá v poistnej sume. Tieto náklady sa môžu vyšplhať do niekoľkotisícových škôd. Za c) Novinkou je aj pripoistenie Aerodynamický tresk. Toto poistenie kryje škody spôsobené nadzvukovými lietadlami. Ide najmä o sklo, ale aj iné predmety poistenia.

Boli doposiaľ v štandardnom krytí všetky nevyhnutné súčasti pre správcov bytových domov aj pre SVB?

Individuálne sme riešili všetky náležitosti, ale teraz už dopĺňame pre sprostredkovateľov aj tie druhy poistenia, ktoré sme riešili formou jednotlivých dojednaní. Takým je aj poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu správcov bytových domov. V zmysle  zákona č. 246/2015 o správcoch bytových domov je totiž správca povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za ktorú zodpovedá pri výkone správy podľa osobitného predpisu, v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy.

Rovnako aj poistenie zodpovednosti za škodu pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré kryje zodpovednosť za škodu v súvislosti s výkonom správy bytového domu spoločenstvom. Predmetom poistenia je zodpovednosť za škodu, za ktorú spoločenstvo zodpovedá v dôsledku porušenia svojich povinností, pričom správou domu sa rozumie obstarávanie služieb, prevádzka, údržba, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, priľahlého pozemku a príslušenstva.

Poistenie zodpovednosti za škodu pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov rovnako kryje aj zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti predsedu SVB, čiže predseda spoločenstva nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí.

V čom pokladáte váš produkt za atraktívny oproti konkurenčným?

Máme viacero špecifík, ktoré sú zamerané priamo na segment bytových domov, napr. spätné vystúpenie vody či estetické poškodenie vrátane sprejerstva bez ochranného náteru.

Produkt je koncipovaný na základe našich dlhoročných skúseností. Pozeráme sa v prvom rade na vlastníka bytu, ochranu jeho investície, domova a najmä pomoc v ťažkej chvíli. Poistné plnenie nemá nahrádzať údržbu a rekonštrukciu domu, ale má byť fér, jednoznačné a spoľahlivé. Veď nie nadarmo sa vraví, že dobré zmluvy robia priateľov. A to je aj naším cieľom. Vývoj neustále napreduje, a tak sa aj my stále učíme. Menia sa nielen technológie, ale aj klíma. Tieto zmeny musíme sledovať, vyhodnocovať a navrhovať efektívne riešenia k spokojnosti našich klientov.

Ďakujeme za rozhovor.