PRE NÁŠ DOM

Konferencia Tepny domu 2019

25.-26. novembera 2019

Viac o konferencii

Správy PND TV

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Medveďovej 19

851 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu správcov bytových domov

Okrem povinnosti správcu zabezpečiť každý bytový dom poistením má aj samotný správca zákonnú povinnosť a tou je:

legislativa bytoveho domu

1) Od 1. 1. 2016 je účinný zákon  č. 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
V zmysle tohto zákona je správca povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej zodpovedá pri výkone správy podľa osobitného predpisu v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy.

Toto je ťažšie stanoviť, ako sa zdá, ale poistná suma by mala byť primeraná aj k tomu, s akým majetkom a s akými prostriedkami daný správca disponuje. Toto poistenie a jeho výška môžu byť v budúcnosti aj konkurenčnou trhovou výhodou.

Poistenie zodpovednosti za škodu pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

2) zodpovednosť za škodu v súvislosti s výkonom správy bytového domu spoločenstvom vlastníkov bytov

Predmetom poistenia je zodpovednosť za škodu, za ktorú spoločenstvo zodpovedá v dôsledku porušenia svojich povinností, pričom správou domu sa rozumie obstarávanie služieb, prevádzka, údržba, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, priľahlého pozemku a príslušenstva.

3) zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti predsedu SVB

Predseda spoločenstva nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí.

Autorka: Mgr. Lenka Aláčová, projektová manažérka poistenia podnikateľov, poisťovňa Generali